Policies och stadga

Personuppgiftspolicy

KAC värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. 

Vilka personuppgifter vi behandlar
Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress när du registrerar dig som medlem, när du anmäler dig till våra nyhetsbrev , eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss. 

Varför vi behandlar personuppgifter
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter används för att du ska kunna ta del av våra tjänster och för att vi ska kunna identifiera dig, skicka information till dig (så länge du inte tackat nej till att dina uppgifter används till det). 

Hur länge vi sparar dina uppgifter
Kac sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier. 

Om du vill veta mer
En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

Postadress: Kulturarbetscentrum, Långgatan 6 541 30 Skövde

Miljöpolicy

Den pågående klimatförändringen på vår planet är mycket oroande. Regeringar och stora företag har det största ansvaret i att arbeta mot den förändring. Men även vi enskilda människor kan göra en insats på vår nivå. Handla miljövänligt, sortera och återvinna vårt avfall t.ex.

KAC har antagit en miljöpolicy som bl.a. innebär:

 • Att ta miljöhänsyn i våra beslut i föreningen
 • Tillsammans med vår fastighetsägare hushålla med energi och vatten
 • Ha god avfallshantering
 • Verka för miljövänliga alternativ vid inköp

Stadgar 2020

STADGAR för KULTURARBETSCENTRUM Skövde,
Antagna 2020

§ 1        Kultur Arbets Centrum är en sammanslutning av kulturutövare och riktar sig till alla som är intresserade av att utöva eller sprida en konstnärlig verksamhet.

§ 2       MÅLSÄTTNING

            Föreningen har som målsättning att

 • skapa möjligheter för medlemmarna att utöva konstnärliga verksamheter,
 • självständigt och i samarbete med kulturnämnder, folkbildningsorganisationer, skolor vårdinrättningar etc, anordna verksamhet samt pröva nya vägar för kulturell utövning och distribution,
 • skapa kontakt med olika utövare och bryta konstartens isolering,
 • utveckla en uppsökande verksamhet och ta initiativ till ökade vardagskontakter mellan kulturutövare och allmänhet samt att bredda och demokratisera utbudet.

§ 3       Föreningen kan fungera som förmedlare av kulturarbeten men är politiskt och religiöst          obunden och ansvarar ej för medlemmars ideologiska eller konstnärliga agerande.

§ 4       MEDLEMSKAP

            Varje individ som vill arbeta för KAC:s målsättning samt erlagt fastställd medlemsavgift äger rätt till medlemskap.

§ 5       MEDLEMSAVGIFT

            Frågan om medlemsavgift och eventuella rabatter mm. Fastställs på årsmötet.

§ 6       UTESLUTNING

            Medlem som utan rimligt skäl motarbetar eller på annat sätt grovt skadar KAC:s syften, kan på förslag av styrelsen eller medlem uteslutas. Beslut härom fattas på medlemsmöte efter kallelse enligt § 11 och sker genom sluten omröstning med minst 2/3 majoritet.

§ 7       VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12.

§ 8       ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

Årsmötet skall äga rum under perioden 1 februari – 31 mars och handlägga följande ärenden:

 1. godkännande av kallelse
 2. fastställande av dagordning
 3. val av mötesfunktionärer, ordf. sekr samt två justeringsmän och rösträknare
 4. styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport
 5. revisionsberättelse
 6. fastställande om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. fastställande av medlemsavgift
 8. fastställande av preliminär budget för kommande verksamhetsår
 9. fastställande av antalet styrelseledamöter
 10. val av styrelseordförande
 11. val av ledamöter
 12. val av två revisorer jämte två suppleanter
 13. val av valberedning jämte en sammankallande
 14. val av övriga funktionärer
 15. fastställande om tecknande av föreningens firma
 16. behandling av motioner
 17. övriga ärenden

§ 9       STYRELSEN

Ordförande till styrelsen väljes på årsmötet för ett år. Övriga ledamöter väljes för en mandattid om två år i taget varvid tre ledamöter väljes vid årsmötet och resterande antal ledamöter, enligt vad som fastställs enligt § 8 i, väljes vid påföljande årsmöte. Styrelsen har att inom sig utse vice ordf. sekreterare, kassör samt ev. andra funktionärer.

Styrelsen har till uppgift att

 1. handlägga föreningens löpande ärenden
 2. samordna KAC:s verksamhet
 3. företräda föreningen utåt.

Styrelsen är ansvarig inför KAC:s medlemsmöte

Samtliga styrelsemöten skall vara protokollförda och styrelsen skall kalla till årsmöte enligt vad som stadgas under § 11, och till detta avge sin verksamhetsberättelse och kassarapport.

§ 10     MEDLEMSMÖTEN

Varje medlemsår skall minst ett protokollfört medlemsmöte hållas, varav ett är årsmöte. Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ på vilket föreningens   verksamhet fastslås. Kallelse utgår till medlemmar enligt § 11.

§ 11     KALLELSE TILL MÖTE

Medlemsmöte sammanträder på ordförandes kallelse, men även när revisorerna så begär, eller när minst tre av KAC:s medlemmar skriftligen så begär. Mötet måste då hållas inom tre veckor från den dag begäran enligt ovan inkommit.

Kallelse jämte föredragningslista och ev. motioner utsänds till medlemmarna minst 14 dagar före mötet.

§ 12     MOTIONSRÄTT

Motionsrätt tillkommer varje medlem och skall i skriftlig form vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet för att tas upp på föredragningslista och i god tid nå medlemmarna.

§ 13     BESLUTSFORMER

Medlem har yttrande- förslags- och rösträtt, beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika    röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid personval skiljer dock lotten.

Röstning skall vara sluten vid personval om medlem så begär, samt vid fråga om uteslutning. Vid andra frågor kan sluten omröstning ske om mötet så begär.

Vid sluten omröstning skiljer lotten och röstning får ej utövas med fullmakt.

Beslut kan ske under punkten – övriga frågor – om mötet så finner lämpligt.

Beslut kan ej ske med mindre än att fem medlemmar deltar och att mötet är kallat i vederbörlig ordning.

Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För styrelsemötena gäller
f. ö. samma bestämmelser som ovan.

§ 14     VALBEREDNING

Årsmötet väljer tre medlemmar, varav en är sammankallande till att utgöra valberedning.

Dess uppgifter är att förbereda val av styrelse och övriga funktionärer enligt § 8 i-k. Förslaget skall var styrelsen tillhanda senast tre veckor före dag då val skall hållas.

Medlem av valberedning kan ej vara med i styrelsen.

§ 15     REVISORERNAS UPPGIFTER

Två revisorer samt två suppleanter väljs av årsmötet och har till uppgift att granska styrelsen räkenskaper och till årsmötet avge sin revisionsberättelse.

Revisor får ej vara medlem av styrelsen eller jävig inför styrelseledamot.

§ 16     PERSONALFRÅGOR

För föreningens arbete anställd tjänsteman kan ej vara medlem av styrelsen eller valberedning. Ej heller revisor, men har närvaro och yttranderätt.

Tjänsteman är ansvarig inför styrelsen och får sina instruktioner av denna.

§ 17     ÄNDRING AV STADGAR

För ändring eller tillägg av dessa stadgar fordras likalydande beslut med 2/3 majoritet vid två av varandra följande medlemsmöten, varav ett är årsmöte samt kallats enligt § 11.

§ 18     VID FÖRENINGSUPPLÖSNING

För upplösning av KAC krävs likalydande beslut med minst 2/3 majoritet vid ett årsmöte och det därpå följande medlemsmötet. Eventuella tillgångar fördelas enligt KAC:s anda.