RÄDDA ROSA HUSET!

RÄDDA ROSA HUSET!

Till dig som ledamot av Kommunstyrelsen!

Kulturvärnarna ”Rädda Rosa Huset” är en löst sammansatt grupp personer, som har engagerat sig i frågan om kulturkvarterets framtid. Dels personer och föreningar som på olika sätt är verksamma i Rosa Huset, dels representanter för andra föreningar samt ett antal engagerade Skövdebor.

Gruppen vill bistå Skövdes politiker med ytterligare underlag i det kommande beslutsfattandet. Gruppen har tagit fram fakta om tidigare planer och beslut angående framförallt kvarteret Tor, dvs Rosa Huset.

I det dokument som bifogas till er ledamöter i kommunstyrelsen finns också med en beskrivning av kvarterets antikvariska värde liksom en fördjupad beskrivning av en av verksamheterna i Rosa Huset.

Gruppen vill öka transparensen kring frågan och minska det demokratiska underskott som onekligen uppstått angående den tilltänkta affären.

Gruppen anser därför att kommunen ska göra en konsekvensanalys av hela ärendet för att slutligen tillställas kommunfullmäktige.

Genom Gunnel Nordsjö


Vi vill inleda med att berätta en historia
Den startar 1982 med ett beslut i dåvarande Kulturnämnden (Dnr E4-40-821). Efter att ha ”räddat” huset från rivning fylldes det med olika verksamheter. En av dem var och är Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad (SKGV). Då fanns via högskolan kursen ”Konstgrafisk Grundkurs i djuptryck” och fortsättningskurser. Dessa kurser genomfördes i Rosa Husets SKGV lokaler. Många av de konstnärer som idag finns representerade i Konstmuseer, offentliga rum mm har startat och utövat/utövar sin konstnärliga verksamhet i Rosa Huset. Vår SKGV har stått och står idag för att förvalta en del av Sveriges grafiska kulturarv. SKGV är också en arbetsplats för yrkesverksamma konstnärer, både lokala, från regionen, från övriga Sverige och har under åren utvecklat ett omfattande internationellt utbyte. Ett exempel på det är ”Artist in residence”, en utbytesverksamhet, där konstnären som avslutning getts möjlighet att ställa ut på Konstmuseet. Ska vi göra en beskrivning som ger framgång i Skövde så spelar SKGV på en internationell arena.

Om huset…
På uppdrag av Skövde kommun genomförde Skaraborgs länsmuseum under åren 1989–91 en inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer. Av förordet framgår bland annat att det är angeläget ”att såväl kommunala organ som enskilda verkar för att kulturhistoriska byggnader och miljöer skyddas och bevaras för framtiden”.

Rosa huset beläget på kvarteret Tor 2 har där uppmärksammats som kulturhistoriskt värdefullt. Det är uppfört 1862 av Per August Beckman och är en av de få byggnader som finns kvar från tiden efter det att järnvägen öppnades 1859.
I detaljplanen över kvarteren Tor och Saga, upprättad 1984 och antagen 1985, finns bestämmelser som reglerar Rosa husets och gårdshusets kulturvärden:…”Sådan förändring av befintlig byggnad får ej vidtas som förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär…”
Tor 2 utgör en sammanhållande länk mellan den äldre bebyggelsen i staden och den nya tidens byggnader i sten. Rosa huset är också den enda byggnaden från denna period som inte byggts om och därför bevarar en mångfald av byggnadsdetaljer från1800-talet. I inventeringen beskrivs flygelbyggnaden, det enda återstående hus av denna typ i Skövde. Rosa huset är ett av Skaraborgs städers bäst bevarade byggnader från denna tid.

Förutom denna inventering över centrala Skövde finns också ”Skövde kulturmiljöer”. Kulturmiljöprogram för Skövde kommun (skovde.se), en samproduktion mellan Skövde kommun och Västarvet tryckt år 2017. I förordet undertecknat av Katarina Jonsson står bland annat …Kulturarvet med sina traditioner, historia och särpräglade miljöer är en oslagbar resurs i kommunens utveckling och profilering för platsutveckling, näringsliv och turism. Under rubriken Kultur som kreativitetsfrämjare (sid 14), beskrivs Rosa huset som ett exempel på en kreativ mötesplats.
Kulturmiljöprogrammet antogs av byggnadsnämnden 2012.

Dessa underlag i form av inventeringar och kulturmiljöprogram är ämnade att användas vid bedömningar av de kulturhistoriska värden som finns i Skövde kommun och bör också fungera som underlag för upprättande av översiktsplaner och detaljplaner.

I Skövde kommuns fördjupade översiktsplan över centrala Skövde 2016 framgår riktlinjer för hur kulturmiljön ska hanteras.  Här står bland annat att ”Hänsyn till stadens kulturhistoriska bebyggelsestrukturer och byggnader är särskilt viktig inom Stadskärnan, Vasastaden och Västermalm. Utveckling inom dessa delar bör vara väl anpassade och avvägda mot de kulturhistoriska intressen som finns beskrivna i Skövdes kulturmiljöprogram.”  Här framgår också att kvarteret Sleipner är en viktig komplettering till Stadskärnans kvartersstruktur och bör anpassas gestaltningsmässigt och innehållsmässigt till de angränsande kvarteren, kvarteret är ej avsett för bostadsändamål. Det finns också en detaljplan för Sleipner 3, daterad den 18 juni 2008 där området är reserverat för kontor och handel.

Vid en genomgång av kommunallag och gällande reglemente/delegation för Kommunstyrelsen konstaterar vi:

  • Enligt 5§ i första kapitlet av kommunallagen är en ”medlem av en kommun den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där”.
  • Enligt 1§ i andra kapitlet ”Kommuner och regionen får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar.” Allmänt intresse – innebär att det som en kommun gör ska vara till någon slags nytta för medborgarna.
  • Enligt 3§ i andra kapitlet ”Kommuner och regioner skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” Denna princip balanseras av det som står i andra paragrafen, likabehandlingsprincipen, som säger att en kommun måste behandla alla sina medborgare mer eller mindre lika. Det kommunen gör behöver inte vara till nytta för alla medborgare, men det måste finnas sakliga motiv för varför bara vissa väljs ut och andra inte.
  • Enligt 1§ i femte kapitlet om vilka beslut som förbehålls kommunfullmäktige. Det är frågor om beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Vår uppfattning att beslutet om avsiktsförklaring mellan Skövde Kommun och Västerkulla Hotell AB avseende förvärv och utveckling av fastigheterna Tor2 och Sleipner 3 är ett beslut av principiell karaktär. Tidigare beslut, utredningar etc som nämns tidigare i texten har alla den inriktningen och andemeningen; kulturhistorisk unik byggnad, viktig funktion för kulturen i Skövde.
  • Avsiktsförklaringen punkterna 7 (Exklusivitet) och 8 (Sekretess) att ”… inte till utomstående lämna information om innehåll i förhandlingar som parterna fört eller information om den andra parten som part fått ta del av. …”. Vår uppfattning är att denna fråga är av allmän karaktär och måste därför beredas offentligt så att vi kommuninvånare får och kan ta ställning. Kommunen följer heller inte ”likabehandlingsprincipen” varken när det gäller kommuninvånarna (medlemmarna), föreningar eller andra hotellaktörer i kommunen.

Vår uppfattning är att beslut av principiell karaktär där tidigare inriktning frångås bör/ska medföljas av en konsekvensanalys.

Skövde kommuns beslut om att ändra verksamhet i Rosa huset och annan verksamhet på ”Brända tomten” är en total ändring av tidigare beslutad inriktning – beslutet är därför av principiell karaktär.

Frågan om Rosa huset och Brända tomten måste göras om och på rätt sätt – dvs bli allmän och offentligt, diskuteras samt konsekvensbeskrivas innan beslut tas på rätt nivå.